Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte na stránce Zásady ochrany osobních údajů společnosti Phaedra Botanicals OÜ (dále jen Phaedra Botanicals), která doprovází obecná upozornění, podmínky a zásady dostupné ke čtení v plném znění v anglickém jazyce na Stránkách Phaedra Botanicals (Terms and Conditions, Privacy Policy, Shipping and Returns, dále jen Podmínky). Procházením webu Phaedra Botanicals (dále jen Stránek PB) souhlasíte s těmito kolektivními Podmínkami, které jsou k dispozici v plném znění v anglickém jazyce na dolním menu Stránek Phaedra Botanicals.

Phaedra Botanicals se zavazuje budovat trvalý a smysluplný vztah se svými Zákazníky a chránit jejich osobní údaje. Když používáte webové Stránky PB, webový Obchod a jeho Služby, svěřujete nám své osobní údaje.

My poté shromažďujeme tyto údaje, abychom zlepšili naše Služby a funkčnost webových Stránek PB a webového Obchodu, jakož i pro správné plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností Phaedra Botanicals (viz také Ustanovení a podmínky v dolním menu Stránky PB).

Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Náš webový obchod je umístěn na Shopify.Inc, jenž rovněž následuje nařízení GDPR.

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?

Údaje, jenž zadáváte, když se přihlásíte k odběru našeho Newsletteru nebo si vytvoříte účet, jakými jsou například jméno, společnost, titul a e-mailová adresa, dodací adresa, telefonní číslo atd.

Údaje, které získáváme z vašeho používání webových Stránek PB, internetového Obchodu a jeho Služeb, jakými jsou například doba odeslání registrace, IP adresa, informace o souborech Cookie atd.

Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů týkajících se Zákazníka nebo společnosti je nezbytné pro poskytování našich Služeb. Bez zpracování osobních údajů vám nemůžeme poskytnout požadovanou Službu a přístup k webovému Obchodu. Aby jste mohli využívat našich služeb bez omezení, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely. Shromážděné údaje používáme za účelem správy, ochrany a zlepšování našich Služeb a vývoje nových Služeb.

Komu poskytujeme údaje?

Se zpracovanými osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a tyto údaje zasíláme dalším osobám nebo společnostem (či příjemcům) pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí naší Služby. Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani osobami mimo naši společnost, s výjimkou následujících případů:

⚬ bez souhlasu osoby mohou být její osobní údaje poskytnuty instituci nebo osobě, která má zákonné právo v souladu s právními akty týkajícími se ochrany údajů.

⚬ v případě fúze nebo akvizice související s Estonskou obchodní a průmyslovou komorou mohou být osobní údaje zaslány třetím osobám, které se vztahují ke fúzi nebo akvizici.

⚬ pokud využíváme externí servisní partnery, kteří nám poskytují služby; například poskytovatelé webové služby nebo hostingu, poskytovatelé marketingových služeb a poskytovatelé IT služeb a platebních metod.

Při poskytování těchto Služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou údaje zpracovávat. Trváme na tom, aby tito poskytovatelé služeb uplatňovali bezpečnostní opatření, která zajistí bezpečnost vašich osobních údajů.

⚬ Pokud jste dali výslovný souhlas se zveřejněním osobních údajů konkrétnímu příjemci.

Zasílání osobních údajů mimo EU

Stránky Phaedra Botanicals jsou hostovány na Shopify.Inc a tak informace, které přijímáme jsou ukládány na serverech mimo Evropskou Unii.

V takovém případě podléhají dohodě obsahující standardní podmínky v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů, schválenými akčními pokyny, certifikacemi atd. v zemi, kde se příjemce nachází, která má podle rozhodnutí Evropské komise dostatečnou úroveň ochrany údajů. Příjemce je certifikován na základě Privacy Shield data protection framework.

Bezpečnost dat

Zabezpečení dat za účelem ochrany údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo neoprávněnou manipulací se zajišťuje následovně:

⚬ použitím šifrovací služby, kdykoli je to možné, pomocí SSL;

⚬ zacházením se všemi osobními daty jako s důvěrnými;

⚬ uchováváním osobních údaje hlavně digitálně a nikoli na papíře, aby byla zajištěna bezpečnější kontrola přístupu;

⚬ ukládáním osobních údajů s nezbytnými technickými a organizačními ochrannými opatřeními IT.

Přestože pro osobní údaje, které jsme obdrželi v našem prostředí, uplatňujeme přísná bezpečnostní pravidla, musíme zdůraznit, že internet není nikdy zcela bezpečný a i s přísnými opatřeními nemůžeme vždy zaručit bezpečné předání vašich údajů. Odesílání dat přes internet je vždy vaším vlastním rizikem.

Vaše práva a jak je používat

Pokud jste zveřejnili souhlas s určitým shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů, můžete jej v budoucnu kdykoli odvolat. V souladu s příslušnými právními akty týkajícími se ochrany osobních údajů máte právo:

⚬ požádat o přístup k vašim osobním údajům

⚬ požádat o opravu vašich osobních údajů;

⚬ požádat o vymazání vašich osobních údajů

⚬ požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů

⚬ požádat o přenos vašich osobních údajů

⚬ požádat o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

⚬ napadnout automatizované rozhodování (včetně profilování).

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před odvoláním. Příslušné žádosti musí být předloženy (včetně odvolání souhlasu) společnosti Phaedra Botanicals na e-mailovou adresu: info@phaedra-botanicals.eu.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, stanovení o omezení zpracování a podobně pouze pokud je to v souladu s právními akty týkajícími se zásad ochrany osobních údajů.

Pokud žádáte o omezení nebo pozastavení zpracování vašich osobních údajů nebo o vymazání údajů, pozastaví to naše Služby, které vám byly poskytovány, a to buď částečně, nebo úplně.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uloženy tak dlouho, jak je to nezbytné pro naše poskytnutí Vámi požadovaných Služeb. Pokud osobní údaje nebyly použity po dobu 7 po sobě jdoucích let, vymažeme vaše osobní údaje nebo anonymizujeme vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy platí povinné povinnosti pro ukládání údajů.

V některých případech máme zákonnou povinnost uchovávat některé vaše osobní údaje po dobu 10 let. Tedy i po skončení používání námi poskytovaných Služeb a v případech kdy jsou vaše osobní údaje vyžadovány pro splnění dalších příslušných zákonů nebo pokud vaše osobní údaje potřebujeme za účelem ochrany a vytváření a plnění zákonných povinností.

Údaje shromážděné bez personalizace se ukládají bez časového omezení.

Podmínky a změny ochrany údajů

Používáním služeb webu a Stránek Phaedra Botanicals potvrzujete, že jste si tyto zásady a podmínky přečetli a souhlasíte s nimi. Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou občas změnit; taková změna bude zveřejněna na této stránce a v případě zásadních změn zašleme registrovaným Uživatelům podrobnější upozornění v primárním zazyce naší stránky, jímž je angličtina. Podmínky a současné zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici ke čtení v plném znění v anglickém jazyce v nabídce zápatí, se mohou změnit, a proto doporučujeme, aby uživatelé často kontrolovali jejich obsah.

Poslední změny: 19. května 2019

Překlad do Českého jazyka zveřejněn: 17. října 2020